Ordlista

A
Anamnes

En sammanställning av information som kan vara av vikt för diagnostik och vård, exempelvis andra sjukdomar och mediciner. Kallas ibland sjukdomshistoria.

Angiogenes

När nya blodkärl bildas från redan befintliga kärl. Cancertumören använder angiogenes för att få näring från blodet och för att sprida sig till andra delar av kroppen.

Antikroppar

Proteiner som används av kroppens immunsystem. Antikroppar binder sig till specifika ytmolekyler som finns på främmande ämne (till exempel virus, bakterier osv) och som också kan finnas på cancerceller.

B
Benign tumör

Godartad. En benign tumör är ofarlig och saknar förmåga att sprida sig.

Biopsi

Ett vävnadsprov för att analysera om tumörceller finns i kroppen. Tas ofta för att kunna ställa diagnos.Godartad. En benign tumör är ofarlig och saknar förmåga att sprida sig.

Biverkningar

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Blodkärl

Blodkärlen transporterar runt blodet i kroppen.

Blodtryck

Trycket mot kärlväggarna när blodet pumpas runt i kroppen.

C
Cellgift

Se Cytostatika.

Cytostatika/Kemoterapi/Cellgift

En behandlingsform som slår mot de celler i kroppen som delar sig. Då cancerceller växer betydligt snabbare än friska celler slår kemoterapin hårdast mot dem. De friska cellerna blir också påverkade vilket är anledningen till att patienten får olika biverkningar, t.ex. tappa håret.

D
Diarré

Ökad mängd lös avföring. Diarrén kan åtföljas av magsmärtor, illamående och kräkningar.

Diastoliskt blodtryck

Blodtrycket när hjärtat vilar mellan slagen.

Distriktssköterska

Distriktssköterskan kan bland annat besöka dig i hemmet för att ge dig hjälp och stöd.

Dos

Den mängd läkemedel du ska ta under en viss bestämd tid.

E
Epidemiologi

Läran om sjukdomars förekomst och orsaker. En epidemiolog undersöker bl. a. hur miljöfaktorer, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsa och sjukdomsuppkomst.

Evidens
Vetenskapliga belägg/bevis. Klinisk evidens innebär att det finns vetenskapliga bevis för att t. ex. en behandling har avsedd effekt.
F
Fatigue
Medicinsk term för en onormal trötthet eller utmattning som drabbar många cancerpatienter.
H
Hand-fotsyndrom

Torr, förtjockad eller sprucken hud på handflator och fotsulor. Blåsor eller utslag kan förekomma.

Hormon

Ett kemiskt ämne som frisätts från speciella celler i kroppen för att skicka signaler till andra celler och organ.

Hypertoni

Högt blodtryck.

Hypotyreos
Ett tillstånd då sköldkörteln inte producerar tillräcklig mängd sköldkörtelhormon.
I
Immunterapi

Behandlingen syftar till att stimulera patientens immunförsvar för att mer effektivt angripa cancercellerna. Detta kan göras t. ex. genom att ge patienten specifika antikroppar eller vaccin. Se antikroppar.

K
Kemoterapi

Se Cytostatika.

Klinisk studie

Studie på friska eller sjuka individer för att utvärdera effekt av en viss behandlingsmetod. Studierna delas in i olika faser - fas I, fas II, fas III och fas IV.

Klinisk undersökning

Innebär att läkaren noggrant undersöker kroppen.

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan och den huvudsakliga uppgiften är att informera om kommande steg i behandlingen och ge stöd.

L
Livskvalitet

Ditt allmänna välbefinnande. Omfattar fysisk och psykisk hälsa, liksom socialt liv och vardagsliv.

M
Malign

Elakartad, jämför benign. I en malign tumör ser cellerna oftast onormala ut i jämförelse med normal vävnad, cellerna har en hög tillväxthastighet och kan sprida sig i kroppen.

Metastas

Kallas även dottertumör, när cancern har spridit sig till andra delar av kroppen och bildat en dottertumör.

Morfinpreparat

Smärtlindrande läkemedel för smärtlindring vid cancer.

O
Onkolog

Cancerläkare.

Onkologi

Läran om tumörsjukdomar.

P
Palliativ

Lindrande vård. Syfte att främst lindra sjukdomssymtom, inte bota.

Patogenes
Beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom.
Patologi

Sjukdomslära. En patolog undersöker tumörer för att ta reda på om de är godartade eller elakartade, samt vilken cancertyp.

Postoperativ
Efter operation.
Prevention

Förebyggande åtgärder.

Progressiv sjukdom

Om tumören fortsätter växa. Ökad tillväxt.

Proteiner

Stora molekyler i kroppen. Proteiner är en mycket viktig del av alla levande organismer och ansvarar för många funktioner. Antikroppar är en av många typer av proteiner.

Puls

Hjärtats regelbundna slag när det pumpar runt blodet i kroppen.

R
Radioterapi

Se strålbehandling.

Randomisering

Slumpmässig fördelning av patienter i olika behandlingsgrupper i en klinisk studie.

Rehabilitering

Rehabilitering vid cancer är åtgärder som kan hindra eller minska den negativa påverkan som sjukdomen kan ha på olika sätt för patienten och eventuella närstående.

Remiss

En skriftlig begäran om bedömning, undersökning eller behandling till en annan enhet eller ett laboratorium.

Röntgenundersökning

Läkaren gör en röntgenundersökning för att se hur du reagerar på behandlingen. Man kan använda DT (datortomografi) eller MR (magnetröntgen).

S
Second opinion

Enligt patientlagen har patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.

Sköldkörtelhormoner

En grupp hormoner som är viktiga för tillväxt och utveckling.

Specialistsjuksköterska

Sjuksköterska med fördjupad kunskap och vidareutbildning inom ett specifikt område, exempelvis onkologi.

Strålbehandling

Behandling med joniserande strålning. Kallas även radioterapi. Målet är att döda cancercellerna.

Symtom

Hur en sjukdom yttrar sig, fysiskt eller psykiskt. Tecken på sjukdom.

Systoliskt blodtryck

Blodtrycket när hjärtat pumpar ut blodet i kärlen.

T
Terapi
Behandling.
Tumör
Knöl eller svulst. Kan både vara god- eller elakartad.
Tumörbörda
Antalet cancerceller, storleken på en tumör eller den mängd cancer som finns i kroppen.
V
VAS-skala

Visuel Analog Skala. Patienten anger sin smärta antingen med en markör eller ett kryss utmed en exakt 10 cm lång linje, med ändpunkterna "ingen smärta = 0" till "värsta tänkbara smärta =10".