Så här tar du Bavencio + axitinib

Bavencio

Du kommer att få behandling med Bavencio på sjukhus.

​​​​​​​

Du får Bavencio som en infusion (dropp) i en ven (intravenöst) under en period på 1 timme. Rekommenderad dos är 800 mg varannan vecka.

För att minska risken för biverkningar i samband med infusionen kommer du att vid åtminstone de första fyra behandlingstillfällena få paracetamol och ett antihistamin innan du får Bavencio. Beroende på hur din kropp svarar på behandlingen kan läkaren besluta att fortsätta ge dig dessa läkemedel före alla behandlingar.

Varannan vecka
60 minuter
Intravenös infusion

Före behandlingen med Bavencio


Kontrollera med din läkare eller sjuksköterska och tala om innan du får Bavencio om:

 • Du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd då kroppen angriper sina egna celler).
 • Du har humant immunbristvirus-(hiv)-infektion eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).
 • Du har eller någonsin har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive hepatit B (HBV) eller hepatit C (HCV).
 • Du får läkemedel för att hämma immunsystemet.
 • Du har genomgått en organtransplantation.
 • Om du tar, har nyligen tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Om du har missat en infusion Bavencio

Avbryt inte

Avbryt inte behandling med Bavencio utan att först ha diskuterat detta med din läkare. Om du avbryter behandlingen kan läkemedlets effekt upphöra.

Boka nästa besök

Det är mycket viktigt för dig att du kommer till dina inbokade besök för att få Bavencio. Om du missar ett besök ska du fråga läkaren när nästa besök ska bokas in.

Fråga läkaren

Om du har ytterligare frågor, kontakta din läkare.

Så här tar du axitinib


Ta axintinib exakt som din läkare har ordinerat

 • Axitinib är en tablett som ska sväljas hel med lite dryck.
 • Du kommer normalt att starta behandling med axitinib med 5 mg två gånger dagligen med 12 timmars mellanrum. Försök ta axitinib på samma tid varje dag eftersom rutinen kan underlätta för dig att komma ihåg det.
 • Ditt blodtryck kommer att mätas innan och under behandlingstiden.
 • Undvik grapefrukt och grapefruktjuice eftersom de påverkar mängden axitinib i kroppen.
 • Tabletterna behöver inte förvaras på något särskilt sätt, förutom att de ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Om du har missat en dos axitinib

Avbryt inte

Avbryt inte behandling med axitinib utan att först ha diskuterat detta med din läkare.

Vänta till

Om du missar en dos av axitinib, vänta till din nästa ordinerade dos och ta den.

Läs bipacksedeln

Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för detta läkemedel. Om du har några frågor om axitinib, vänd dig till din läkare