Din roll - Förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar

Vårdpersonalen kan ge dig praktiska tips och visa dig några åtgärder som du kan vidta som föberedelser inför Bavencio-behandlingen

Tillsammans kan ni fatta beslut om din behandlingsplan. Om du får någon form av biverkning, inte bara de som beskrivs på den här webbplatsen, finns det hjälp att få. Tala med läkaren eller sjuksköterskan så kan de hjälpa dig!

Sample -cin

På den här webbplatsen redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar

Du bör även läsa bipacksedeln för Bavencio som du hittar på fass.se, den innehåller viktig information. Tala med din läkare eller sjuksköterska om du har frågor.

sample icon

Hantera biverkningar

Det är viktigt att du är delaktig i din behandling. Tala med din läkare eller sjuksköterska om dina förväntningar på behandlingen, meddela dem omedelbart om eventuella biverkningar uppstår eller symtom du kan uppleva, de kan ge dig praktiska tips och råd. Ladda gärna ner patientbrochyren som du finner under Stöd & Material – och var inte rädd för att ställa frågor under behandlingen.

Bavencio verkar på ditt immunsystem och kan orsaka inflammation i delar av kroppen.


​​​​​​​Inflammation kan orsaka allvarlig skada på kroppen och vissa inflammatoriska tillstånd kan vara livshotande och kräva behandling eller att behandling med Bavencio avbryts.

Uppsök omedelbart läkarvård om du upplever inflammation i någon del av kroppen, eller om du får något av följande tecken eller symtom eller om de blir värre:

4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

Lungproblem

Tecken på Lunginflammation (pneumonit) kan vara andningssvårigheter eller hosta.
​​​​​​
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Tarmproblem

  Tecken på inflammation i tarmarna (kolit) kan omfatta diarré (lös avföring) eller tätare
  tarmtömningar än normalt, blodig avföring eller svart, tjärliknande, klibbig avföring, eller kraftig smärta eller ömhet i magen (buken).
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Infusionsproblem

  Tecken på infusionsrelaterade reaktioner som t.ex. andfåddhet eller väsande andning, frossa eller skakningar, upphöjda utslag eller nässelfeber, blodvallning, lågt blodtryck (yrsel, trötthet, illamående), feber, ryggsmärta och buksmärta.
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Hormonproblem

  Tecken på inflammation i hormon-producerande körtlar (som kan påverka hur körtlarna fungerar) kan omfatta extrem trötthet, snabba hjärtslag, ökad svettning, humör- eller beteendeförändringar t.ex. irritabilitet eller glömska, köldkänsla, mycket lågt blodtryck, svimning , yrsel, trötthet, illamående, viktförändring eller huvudvärk.
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Leverproblem

  Tecken på leverproblem inklusive inflammation i levern (hepatit) kan omfatta gulfärgad hud (gulsot) eller gulfärgade ögonvitor, kraftigt illamående eller kräkning, smärta på höger sida av magen (buken), sömnighet, mörk urin (tefärgad), större benägenhet att blöda eller få blåmärken än normalt, minskad aptit, trötthet eller onormala leverfunktionsprover.
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Diabetes typ 1

  Tecken och symptom kan vara ökad hunger eller ökad törst, behov av att kissa oftare, viktminskning och trötthetskänsla eller svårigheter att tänka klart, andedräkt med en söt eller fruktig lukt, allmän sjukdomskänsla eller inte må bra, buksmärta samt djupa eller snabba andetag.
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Muskelproblem

  Tecken på inflammation i musklerna (myosit) samt (myastena gravis) kan omfatta muskelvärk eller svaghet.
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Hjärtproblem

  Tecken på inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) kan omfatta andningssvårigheter, yrsel eller svimning, feber, bröstsmärta och tryck över bröstet eller influensaliknande symtom.
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Njurproblem

  Tecken på inflammation i njurarna kan omfatta onormala njurfunktionsvärden, minskad urinmängd, blod i urinen eller svullna fotleder.
  4815D2C2-C754-4CFA-96AF-06659E14EA83 Sample icon

  Bukspottskörteln

  Tecken på inflammation i bukspottskörteln kan vara snabbt stegrande smärta i övre delen av buken, illamående och kräkning.

  Mycket vanligt förekommande biverkningar för patienter med RCC som behandlas med Bavencio i kombination med axitinib

  Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning. Nedan finner du en lista på mycket vanliga biverkningar som kan uppkomma under din behandling med Bavencio i kombination med axitinib. Prata med din läkare eller sköterska som kan ge dig tips och råd hur du på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

  • Lös avföring, illamående, förstoppning eller kräkning
  • Högt blodtryck
  • Känsla av trötthet eller svaghet
  • Heshet, hosta eller andfåddhet
  • Minskad aptit eller viktminskning
  • Huvudvärk eller yrsel
  • Ledvärk, ryggvärk, buksmärta eller muskelvärk
  • Förhöjda leverenzymer i blodet
  • Köldkänsla
  • Hudutslag eller klåda
  • Feber

  På den här webbplatsen finns information om en del av de biverkningar med Bavencio. Läs också bipacksedeln på fass.se. Den innehåller viktig information.

  Om du får några som helst biverkningar under behandling med Bavencio i kombination med axitinib - inte bara de som nämns på den här webbplatsen - ska du:

  • Informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du får
  • Skriva upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem för läkaren eller sjuksköterskan
  • Kontakta läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen mellan besöken på kliniken om du har några frågor.